- R-1200
 - R-1200

R-1200

White gold ring white diamond

  •  Type:Gold
  •  Type:Diamond